Bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 200 PLN.
Bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 200 zł.

Administratorem danych osobowych jest:

KOPI Natalia Kopiszka z siedzibą w Warszawie, ul. Oleandrów 4, 00-629 Warszawa 

e-mail: kopi@kopi.com.pl / telefon: 782 054 219

1. Wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce Prywatności:

1.1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników.

1.3. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.4. Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

1.5. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

1.6. Administrator Danych Osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.7. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

1.8. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

1.9. Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

1.10. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie pisemnego oświadczenia, upoważniającego do przetwarzania danych osobowych.

1.11. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

1.12. Osoba upoważniona – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez Administratora danych osobowych lub uprawnioną przez niego osobę i dopuszczona jako Użytkownik do przetwarzania danych osobowych, także w systemie teleinformatycznym w zakresie wskazanym w upoważnieniu.

1.13. Osoba nieuprawniona – rozumie się przez to osobę nieuprawnioną przy przetwarzaniu danych osobowych (z wyłączeniem osoby uprawnionej do ich przeglądania i przetwarzania na mocy odrębnych przepisów), a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu we właściwych zbiorach danych.

1.14. Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza stronę internetową i korzysta z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

2. Firma KOPI Natalia Kopiszka pełni rolę Administratora Danych Osobowych w myśl RODO w odniesieniu do Danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach realizacji umowy oraz kontaktowych

3.1 Przetwarzanie danych 

Przetwarzamy dobrowolnie podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia. Dane osobowe w celu realizacji umowy (łącznie z zapytaniami dot. rozpatrywania roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji oraz w zakresie obowiązku informowania o niezbędnych aktualizacjach). Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w stanie go zrealizować. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkownika, w szczególności w zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, znajdą Użytkownik w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności. Po zrealizowaniu umowy Przetwarzanie danych Użytkownika zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Użytkownika w niniejszej polityce prywatności.

3.2 Konto klienta

Jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO Użytkownik udzieli swojej zgody na założenie konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Dane osobowe Użytkownika. Będą one również wykorzystywane do przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Konto klienta Użytkownika może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Kontakt” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta klienta. Po usunięciu konta klienta Użytkownika, Przetwarzanie danych Użytkownika zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzegamy prawo do dalszego korzystania z danych w innych celach, o czym w takiej sytuacji informujemy Użytkownika w niniejszej polityce prywatności.

3.3 E-paragony

Sprzedawca może udostępnić podmiotowi realizującemu obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do e-paragonów numer telefonu bądź adres e-mail Użytkownika, który może być przetwarzany na potrzeby:

a. weryfikacji, czy dany numer telefonu bądź adres e-mail został zarejestrowany w produktach własnych podmiotu obsługującego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji, udostępniania w ramach tych produktów Użytkownikowi widoku e-paragonów oraz dodatkowych informacji pochodzących z procesu ich wydawania;

b. wysyłania SMS-ów i innych powiadomień do Użytkowników potwierdzających wydanie e-paragonu do systemu informatycznego podmiotu realizującego obsługę informatyczną e-paragonów.

3.4 Przetwarzanie danych w celach kontaktowych

W ramach komunikacji z klientem przetwarzamy Dane osobowe w celu opracowania zapytań Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te udostępnia nam Użytkownik dobrowolnie podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są niezbędne do opracowania zapytania. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Po pełnym opracowaniu zapytania Użytkownika, dane Użytkownika zostaną usunięte, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy w niniejszej polityce prywatności.

4. Przetwarzanie danych celem realizacji dostawy

W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy dane Użytkownika wybranej przez Użytkownika w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę zamówionych produktów.

5. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności

W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online i przekazujemy dane Użytkownika wybranej przez Użytkownika w procesie składania zamówienia firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Kanały działań marketingowych:

6.1 Wysyłanie newslettera

Jeśli Użytkownik zapisze się do naszego newslettera, wówczas na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z przekazanych nam przez Użytkownika danych w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną.

Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Kontakt” lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z listy odbiorców. Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy adres e-mail Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzegamy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji informujemy Użytkownika w niniejszej polityce prywatności.

6.2 Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie

Jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy adresu e-mail Użytkownika w celu przesłania Użytkownikowi elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie. Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas systemu opinii. Udzieloną zgodę Użytkownik może wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Kontakt”. Alternatywnie Użytkownik może skorzystać również z linka wypisującego z listy odbiorców newslettera zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.

7. Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Użytkownikowi korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies).

7.1 Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce Użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

7.2 Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

7.3 Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik wchodzi w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu.

7.4 Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia Użytkownikowi dla odwiedzających. Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które Użytkownik odwiedził wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

8. Ochrona prywatności urządzeń końcowych

Podczas korzystania z naszej oferty online wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej. W tym zakresie, przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w jego urządzeniu końcowym, nie wymagają zgody Użytkownika.

W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika lub dostęp do informacji już zapisanych w jego urządzeniu końcowym wymaga zgody Użytkownika. Należy uwzględnić, iż w przypadku braku zgody, niektóre funkcje lub elementy witryny mogą nie być dostępne w pełnym wymiarze. Wszelkie udzielone przez Użytkownika zgody zachowują ważność do czasu wycofania zgody, konfiguracji ustawień lub zresetowania odpowiednich ustawień w urządzeniu końcowym.

9. Wszelkie dalsze Przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i innych technologii

Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane takie jak np. adres IP Użytkownika, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody na Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika), jak również w celu analityki internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne Przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

9.1 Wykorzystywanie usług Google

Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych Google dochodzi do Przetwarzania adresu IP Użytkownika, wówczas dzięki włączonej anonimizacji IP adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce prywatności, Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie Danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące Przetwarzania danych przez Google znajdą Użytkownik w polityce prywatności na stronie firmy Google.

9.2 Google Analytics

W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie przetwarza w tym celu dane Użytkownika (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Adres IP Użytkownika co do zasady nie jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy powierzenia danych.

9.3 Google Ads

Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu Użytkownika automatycznie zapisany zostanie plik remarketing cookie firmy Google, który na podstawie odwiedzanych przez Użytkownika stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika przetwarzając w tym celu za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) dane Użytkownika (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy aktywowali Użytkownik w ustawieniach swojego konta Google opcję personalizacji reklam. W takim przypadku – jeśli będą Użytkownik podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowani jednocześnie w serwisie Google, Google wykorzysta dane Użytkownika razem z danymi zebranymi w ramach usługi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania tzw. list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach.

9.4 Wykorzystywanie usług Facebook

Wykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka dostarczane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Zakres wykorzystywanych przez nas funkcjonalności narzędzia Piksel Facebook został wskazany poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (adres IP Użytkownika, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są następnie pseudonimowane profile Użytkowników.

W ramach tzw. rozszerzonego porównywania danych w narzędziu Facebook Analytics – do celów porównawczych gromadzone i przechowywane są również zhashowane informacje za pomocą których można identyfikować osoby fizyczne (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów).

W tym celu podczas odwiedzin naszej strony Piksel Facebooka zapisuje w urządzeniu Użytkownika plik cookie, który za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID umożliwia automatyczne rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi pochodzącymi z konta Użytkownika na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności do celów personalizacji reklamy. Informacje gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W zakresie, w jakim przekazywanie danych do USA leży w naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje dotyczące Przetwarzania danych przez Facebook znajdą Użytkownik w polityce prywatności firmy Facebook.

9.5 Narzędzia analityczne Facebooka

W ramach narzędzi Facebook Business – na podstawie zebranych za pomocą kodu piksel Facebooka danych dot. korzystania przez Użytkownika z naszej strony, tworzone są statystyki aktywności Użytkowników na naszej stronie. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Analiza danych (statystyk dot. użytkowania strony) służy optymalizacji i uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej.

9.6 Facebook Ads (zarządzanie reklamami)

Facebook Ads umożliwia nam reklamowanie naszej strony internetowej na Facebooku i innych platformach. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook jest odpowiedzialny za dokładną realizację, a w szczególności za decyzję o wyświetleniu danej reklamy poszczególnym Użytkownikom. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych funkcji i narzędzi, Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o współadministrowanie Danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebook Ireland. Nie obejmuje to późniejszego Przetwarzania danych przez Facebook Ireland.

10. Przetwarzanie danych po złożeniu zamówienia

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia w sklepie, zaszyfrowany adres e-mail Użytkownika zostanie przekazany do GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A.. Podstawą prawną Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Odbywa się to w celu sprawdzenia, czy Użytkownik jest już zarejestrowany w systemie GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A. i jest niezbędne do realizacji nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów – zarówno naszych jak i GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A – polegających na możliwości zapewnienia ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem oraz na świadczeniu usług oceny transakcji. Jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany w celu korzystania z usług GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A, wówczas w takim przypadku dalsze Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A. Osoby, które się nie zarejestrowały, będą miały możliwość dokonania pierwszej rejestracji. Dalsze Przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od rodzaju umowy zawartej przez Użytkownika z GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A. Jeśli Użytkownik nie zarejestruje się do celów korzystania z usług GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A, wszystkie przesłane dane zostaną automatycznie usunięte przez GetResponse S.A. oraz TrustMate S.A, a ich powiązanie z konkretną osobą nie będzie możliwe.

11. Media społecznościowe

11.1 Nasza aktywność na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube

Jeżeli Użytkownik udzielił w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej wymienionych portalach społecznościowych, dane Użytkownika będą automatycznie gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają zainteresowaniom Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.

Szczegółowe informacje w zakresie Przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkownika przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące praw Użytkownika i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby Użytkownik potrzebował pomocy w tym zakresie, może skontaktować się również z nami.

**Facebook (by Meta)** jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage’a w serwisie Facebook (by Meta) są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms Ireland, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage’a w serwisie Facebook (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są [tutaj](https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Dalsze informacje dotyczące Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w ramach odwiedzin fanpage’a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są [tutaj](https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

**Instagram (by Meta)** jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms Ireland “). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage’a w serwisie Instagram są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin konta fanpage’a w serwisie Instagram (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów. Dalsze informacje dotyczące Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w ramach odwiedzin fanpage’a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są [tutaj](https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

12. Prawa Użytkownika

12.1 Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a. zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o Przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;

b. zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Danych osobowych Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych;

c. zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia zapisanych u nas Danych osobowych Użytkownika, o ile ich dalsze Przetwarzanie nie jest niezbędne:

   – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

   – do wywiązania się z prawnego obowiązku;

   – z uwagi na względy interesu publicznego;

   – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, o ile:

   – prawidłowość tych Danych osobowych jest przez Użytkownika kwestionowana;

   – Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;

   – nie potrzebujemy już Danych osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   – Użytkownik wniósł na podstawie art. 21 sprzeciw wobec Przetwarzania danych;

e. zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi Danych Osobowych;

f. zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”).

12.2 Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy Dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec Przetwarzania danych Użytkownika w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli Przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownik może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli Przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Użytkownikowi jedynie z przyczyn wynikających z szczególnej sytuacji Użytkownika.

Po skorzystaniu przez Użytkownika z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do Przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Użytkownika, lub gdy Przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy Przetwarzanie danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Użytkownika sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika.

12.3 Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, Przetwarzania i korzystania z Danych osobowych Użytkownika, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia Przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych wskazanym na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Polityka prywatności dla KOPI Natalia Kopiszka została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony Danych osobowych, w szczególności zgodnie z RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby dane Użytkownika były Przetwarzane zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz dalszych zmian, daj znać!

Hoops Simple Medium Small